علی جمالی

تخصص:
مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات
تجربه و تخصص:
مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات
کد شناسایی حفاظتی
6452131

بیوگرافی

مهارت های حرفه ای

حفاظت
90 %

آموزش

تماس با من