دکتر مهدی محمدی

تخصص:
هیئت مدیره و مسئول بازرسی
تجربه و تخصص:
هیئت مدیره و مسئول بازرسی

بیوگرافی

مهارت های حرفه ای

حفاظت
90 %

آموزش

تماس با من