سید مهدی میر مرادی

سید مهدی میر مرادی

تخصص:
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

بیوگرافی

مهارت های حرفه ای

تخصص
87 %

آموزش

رهنمودهای شغلی

تماس با من